↑ Tilbake til Om oss

Vedtekter

VEDTEKTER FOR ASKIM KULTURFORUM

§1 Formål

Askim kulturforum har til formål å fremme kulturhistorie, samt det frivillige sang- og musikklivets interesser generelt i Askim og omegnen ved å:

a)    Være et kontakt- og samarbeidsorgan for likeverdige og selvstendige organisasjoner og lag som driver med sang-, musikk-, og dramaaktiviteter.

b)    Styrke sang og musikklivet organisatorisk og drive informasjonsvirksomhet for å gjøre det positive, miljøbyggende arbeidet bedre kjent, oppsøkt og verdsatt.

c)     Fremme medlemsforeningenes interesser når det gjelder kulturplanlegging og fordeling av kommunale kulturmidler.

d)    Koordinere og arrangere konserter, stevner og andre kultur- og miljøtiltak.

 

§2 Medlemskap

1)    Medlemskap i Askim kulturforum er åpent for frivillige lag, grupper, foreninger og enkeltmedlemmer som arbeider med eller for amatørbasert sang, musikk og drama i Askim og omegn. Askim Kulturskole er medlem i egenskap av kulturformidler, men på særskilte vilkår; jfr. §2.2 Årsmøtet tar opp nye medlemmer på bakgrunn av skriftlige søknader og lagets lover.

2)    Askim kulturskole mottar ingen økonomiske overføringer gjennom Askim kulturforum.

3)    Styrets medlemmer fritas for kontingent

4)    Personer som har gjort en ekstraordinær innsats for Askim kulturforum, kan utnevnes til æresmedlemmer av styret.

 

§3 Årsmøtet

1)    Årsmøtet er Askim kulturforums øverste bestemmende organ og skal holdes en gang i året innen utgangen av første kvartal.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt (jfr.pkt.4) og minst halvparten av medlemmene med stemmerett er tilstede.

Vedtak blir gjort med vanlig flertall dersom ikke annet er bestemt.

2)    På årsmøtet deltar med stemmerett:

a) to representanter som er valgt av hvert medlemslag.

                   b) styremedlemmene.

Uten stemmerett ,men med møte- og talerett og rett til å komme med forslag til vedtak:

                    a) vararepresentanter til styret.

                    b) valgkomite

                    c) revisor

                   d) medlemmer til underutvalg

e) enkeltmedlemmer som er tilsluttet forumet.

         3) Dagsorden for årsmøtet

a) godkjenne innkalling.

                            b) godkjenning av dagsorden.

                           c) velge møteleder og referent(er)

d) oppnevning av 2 underskrivere til protokoll fra årsmøtet

                             e) årsmelding fra styret

                            f) revidert regnskap

                           g) godkjenning av nye medlemmer / oppheving av medlemskap

                           h) innkomme forslag.

                           i) plan og budsjett for neste års drift, herunder kontingentfastsettelse.

                            j) valg av:

-leder for ett år og

-4 styremedlemmer (2 styremedlemmer er ikke på valg hvert år)

-2 varamedlemmer.

-2 revisorer for ett år.

– Valgkomite på 3 personer fra 3 ulike medlemsforeninger for ett år.

Styret konstituerer seg selv med nestleder, kasserer, og sekretær.

4) Innkalling til ordinær årsmøte skal sendes ut minst 4 uker før møtet. Saker som

medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, skal være levert styret minst 2 uker før møtet.

5)    Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner dette nødvendig, eller når 1/3 av medlemslagene med stemmerett krever dette.

 

§4 Styret

    1) Styret skal arbeide i samsvar med de vedtak og retningslinjer årsmøtet bestemmer, og    etter sammenslutningens vedtekter.

     2) Styreleder innkaller til styremøter, minst 4 ganger i året.

     3) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved likt stemmetall har lederen dobbeltstemme. Varamedlemmer har stemmerett dersom noen av de faste medlemmene er borte.

     4) Kommunale kontaktpersoner og sentrale musikkledere kan møte i styremøter med  tale- og forslagsrett etter ønske og avtale med styret.

     5) Styret skal

               a) sette i kraft vedtak fra årsmøtet.

              b) utføre aktuelle saker som kommer inn under formålsparagrafen.

              c) planlegge saker til årsmøtet.

d) fungere som koordinator og pådriver for det frivillige kulturlivet i Askim og omegn.

 

§5 Utmelding

Eventuelle utmeldinger skal skje skriftlig og tas opp til orientering på første årsmøte.

§6 Endring av vedtektene.

Endringer av vedtektene kan bare gjøres av et lovlig innkalt ordinært årsmøte (jfr&3pkt  4)med minst halvparten av medlemmene tilstede. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

§7 Oppløsning av Askim Kulturforum.

Oppløsning må vedtas på ordinær årsmøte med minst ¾ stemmeflertall. Ved oppløsning fordeles Askim Kulturforums eiendeler likt mellom medlemsforeningene.

 

Askim 24. april 2002

Revidert 30.januar 2013